Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Andra Trouwt”

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Andra Trouwt”: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
  • Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met “Andra Trouwt” een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
  • Overeenkomst: Elke aanbieding van “Andra Trouwt”, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Andra Trouwt” en door deze laatste aanvaard.
  • Diensten: In het kader van een overeenkomst tussen “Andra Trouwt” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Andra Trouwt”.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en “Andra Trouwt” komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt ook akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van “Andra Trouwt”.

Honorering en betaling

De door “Andra Trouwt” gedane prijsopgave is inclusief btw en exclusief reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in trouwgemeente. Alle betalingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de (trouw)ceremonie te worden voldaan op de door “Andra Trouwt” aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Andra Trouwt” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Cliënt is aan “Andra Trouwt” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Andra Trouwt” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Andra Trouwt” de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte “Andra Trouwt”, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien “Andra Trouwt” haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld. In deze gevallen zal er door “Andra Trouwt” uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van “Andra Trouwt”, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

“Andra Trouwt” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Andra Trouwt” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Andra Trouwt”. De door “Andra Trouwt” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Andra Trouwt” en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “Andra Trouwt” de volgende kosten in rekening: Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
  • In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
  • De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.

 

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

  • Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van “Andra Trouwt”. Staking van de bedrijfsactiviteiten van “Andra Trouwt”.
  • Overlijden van de trouwambtenaar van “Andra Trouwt”.
  • Ziekte van de trouwambtenaar van “Andra Trouwt” op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

 

Klachten

“Andra Trouwt” probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van “Andra Trouwt”. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft “Andra Trouwt”de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:

“Andra Trouwt”
t.a.v. Andra Vlaardingerbroek
Voorweg 52
2431 AR Noorden

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

Geheimhouding

“Andra Trouwt” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van “Andra Trouwt” van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met “Andra Trouwt” is het Nederlands recht van toepassing.

Plan vrijblijvend een gesprek met me in